УСЛУГИ

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Карбо Енерди ООД извършва разработка и реализация на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Интересът към този тип източници е изключително голям поради факта, че те се приемат за естествено възстановяващи се или с други думи те практически са неизтощими. Използването им осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставките.
Такива са електроцентралите на биомаса, фотоволтаичните електроцентрали, хибридните електроцентрали.